Polityka prywatności i Obowiązek Informacyjny

1. Na stronach internetowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu wykorzystywana jest technika plików "cookies".

2. Pliki „cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach Użytkowników i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.

4. Rodzaje plików "cookies":
‘Tymczasowe’ pliki cookies związane z sesją pozostają w przeglądarce tylko przez czas sesji, tzn. do momentu wyjścia z danej witryny.
‘Trwałe’ pliki cookies pozostają w przeglądarce po zakończeniu sesji (o ile nie zostaną usunięte przez użytkownika).
‘Analityczne’ pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania witryny.
‘Funkcjonalne’ pliki cookies umożliwiają witrynie zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach (takich jak zmiana rozmiaru czcionki, dostosowanie strony) i umożliwiają takie usługi, jak dodawanie komentarzy na czyimś blogu.

5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Obowiązek informacyjny

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Debt Collecting & Consulting Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jako użytkowników naszych stron internetowych lub naszych kontrahentów, potencjalnych klientów i uczestników naszych operacji gospodarczych jest  Debt Collecting & Consulting Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu (dalej DCC lub Administrator) operator obsługiwanych domen dccfinanse.pl.

Kontakt w/s danych osobowych.

Więcej informacji można uzyskać poprzez kontakt z wyznaczonym przez nas inspektorem danych osobowych (adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) tel (32) 787 64 40; adres pocztowy: DCC Biuro w Chorzowie IDO; ul. Katowicka 115 /2, 41-500 Chorzów

Źródło pozyskania danych.

Dane otrzymujemy w wyniku złożenia zapytania poprzez daną stronę internetową i wyrażonej zgody lub poprzez zgłoszenie innym kanałem komunikacji.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjno-promocyjnych, obsługi procesów rekrutacji, przygotowania oferty lub umowy, realizacji lub obsługi zawartej umowy. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych, rachunkowych i prowadzonych postępowań sądowych.

Przetwarzamy też dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

 • monitorowanie aktywności Klientów i kontrahentów oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie aktywnością użytkownika na naszych stronach internetowych

 • dopasowanie reklam

 • kontaktowanie się, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji,

 • zapewnienie bezpieczeństwa usług oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

 • weryfikowanie wiarygodności płatniczej i zdolności obsługi zobowiązań;

 • obsługa zleceń i zapytań przekazywanych w szczególności działowi obsługi oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych,

 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

 • prowadzenie analiz statystycznych;

 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych.

W przypadku uzyskania zgody przetwarzamy pozyskane dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

 • organizacji akcji promocyjnych,

 • obsługi zleceń i umów.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może zostać wycofana w dowolnym momencie w ten sam sposób jak została wyrażona. Będziemy przetwarzać pozyskane dane osobowe o ile nie zostanie wycofana zgoda.

Wymagamy podania następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć umowę, a tym samym świadczyć usługę:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko, 

 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

 • w przypadku przedsiębiorców wnioskujących o zapewnienia finansowania z naszej strony, przetwarzamy również dane zawarte w  dokumentach finansowych.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub prowadzonych postępowań sądowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

Przysługujące uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez Administratora.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Drogi Użytkowniku/Kontrahencie, z uprawnień tych można skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 Złożenie sprzeciwu do przetwarzania danych.

Można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Z prawa sprzeciwu można skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Udostępnienia danych osobowych.

Pozyskane dane osobowe udostępniamy podmiotom współpracującym i wspierającym nas w świadczeniu usług, w tym drogą elektroniczną, czyli takim, które wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, prawnicze, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych i dochodzeniu roszczeń. Możemy przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Czas przechowywania danych osobowych.

Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

 • statystycznych i archiwizacyjnych,

 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub ewentualnego przedawnienia roszczeń.

Przechowujemy dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych oraz akcji promocyjnych będziemy przetwarzać dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia.

Przekazywanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych.

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację osoby.

Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji użytkowniku, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Zgłoszenie wierzytelności
Zgłoszenie dłużnika
Sprawdzenie Dłużnika

Kliknij Tutaj

Masz sprawę do windykacji
Zostaw nr telefonu
Oddzwonimy

Kliknij Tutaj

Chcesz zyskać odszkodowanie
Zostaw nr telefonu
Oddzwonimy

Kliknij Tutaj

 

tel: + 48 32 787 64 40  tel:  + 48 32 388 80 10  email: biuro@dccfinanse.pl