Postępowanie upadłościowe.

Szacuje się, że liczba upadłości firm w 2022 roku wzrośnie, wpływać będzie na to wzrost stóp procentowych, rosnące koszty, w tym wysokie ceny energii i paliw. Jeśli chodzi o porównanie danych z lat wcześniejszych, tj. 2021 w porównaniu z rokiem 2020, wg danych Monitora Sądowego i Gospodarczego przypadki niewypłacalności wzrosły (o prawie 62%), na drogę restrukturyzacji weszło dwukrotnie więcej firm. Jeśli chodzi o upadłości w roku 2021, było ich mniej niż w roku poprzednim i kształtowały się następująco. 
Rysunek 1: źródło danych GUS.

 

Spadek upadłości w IV kwartale 2021 roku wyniósł 17,9% w stosunku do roku wcześniejszego. 

 

Kto może ogłosić upadłość?

 

Upadłość mogą ogłosić zarówno duże firmy, jak również jednoosobowe działalności gospodarcze, czy np. stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą. Dodatkowo można również ogłosić upadłość konsumencką, której w tym artykule nie będziemy szeroko opisywać. Warto jednak wiedzieć, że upadłość taką mogą ogłosić osoby, które doprowadziły do swojej niewypłacalności poprzez wcześniej prowadzoną działalność gospodarczą. 

 

Wobec kogo może zostać ogłoszona upadłość?

 

Upadłość może zostać ogłoszona wobec dłużnika, który: zaprzestał spłacania należności, jego majątek nie pokrywa zobowiązań, nie ma perspektyw na poprawę kondycji finansowej firmy. Co ważne, niespłacanie długów musi mieć charakter trwały, nie może wynikać z przejściowych problemów firmy. Również majątek dłużnika ma tutaj znaczenie, bo powinien on pokryć koszty postępowania upadłościowego. 

 

Jakie są skutki ogłoszenia upadłości?

 

Najbardziej widocznym skutkiem ogłoszenia upadłości jest oznaczenie upadłego, po jej ogłoszeniu przedsiębiorca występuje w obrocie pod dotychczasową nazwą firmy z dodaniem oznaczenia “w upadłości”. Na upadłym ciążą też obowiązki, związane z: wskazaniem i wydaniem majątku, udzielaniu wyjaśnień, pozostawaniem na terenie kraju (może tak postanowić sędzia komisarz). W przypadku ukrywania swojego majątku oraz utrudniania ustalenia masy upadłości mogą być zastosowane środki przymusu. 

Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, na którą składa się: majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz majątek nabyty w toku postępowania upadłościowego. Oczywiście są pewne wyjątki, do masy upadłości nie wchodzi: mienie, wyłączone od egzekucji według przepisów (np. środki pieniężna zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, przeznaczone dla pracowników), ta część wynagrodzenia upadłego, która nie podlega zajęciu. Jeżeli upadły pełnił funkcję administratora zastawu lub hipoteki kwota uzyskana z tytułu realizacji zastawu rejestrowego lub hipoteki. Dodatkowo uchwała zgromadzenia wierzycieli może wyłączyć inne składniki mienia upadłego. 

 

Oczywiście ogłoszenie upadłości przez dłużnika nie oznacza, że wierzytelności nie są do odzyskania, należy je jedynie zgłosić. Nasza Kancelaria pomaga również w tym zakresie. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu. Prosimy pamiętać, że czas na zgłoszenie wierzytelności jest ograniczony (30 dni od ogłoszenia upadłości).

Zgłoszenie wierzytelności
Zgłoszenie dłużnika
Sprawdzenie Dłużnika

Kliknij Tutaj

Masz sprawę do windykacji
Zostaw nr telefonu
Oddzwonimy

Kliknij Tutaj

Chcesz zyskać odszkodowanie
Zostaw nr telefonu
Oddzwonimy

Kliknij Tutaj

 

tel: + 48 32 787 64 40  tel:  + 48 32 388 80 10  email: biuro@dccfinanse.pl